پنج شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

         بسمه تعالی

رویداد های در حال انجام توسط گروه GIS شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

1- آموزش مقدماتی GIS و QGIS به کارشناسان مربوطه در بخش های آب، فاضلاب، مشترکین و 122 ادارات تابعه

2- برگزاری دوره های آموزشی سامانه WEB GIS برای کارشناسان ناظر ستادی و کاربران ادارات تابعه

3- بررسی ازبیلت های رسیده از پروژه های تحویل موقت فاضلاب

4- بررسی ازبیلت های رسیده از پروژه های تحویل موقت آب

5- برگزاری جلسات کارشناسی با معاونت های بهره برداری آب، مشترکین و 122 به منظور هماهنگی کاربرد GIS در بخش های مختلف آنها

6- جمع آوری و GIS Ready داده های پایه از ادارات و سازمان های استان خوزستان
7- جمع آوری و GIS Ready اطلاعات عوارض آب، فاضلاب، مشترکین و 122 با همکاری کارشناسان شهرستان

8- صحت سنجی اطلاعات جمع آوری شده از شهرستان ها با همکاری کارشناسان شهرستان ها
9- بررسی طرح های عمرانی به منظور جانمایی صحیح و GIS Ready آنها
10-- بررسی و ویرایش اطلاعات موجود در معاونت های بهره برداری آب، فاضلاب، مشترکین و 122 به منظور ورود به سامانه WEB GIS