پنج شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

عنوانتاریخ تصویب  
دستورالعمل برداشت اطلاعات عوارض روستایی شرکتهای آب و فاضلاب
استاندارد برداشت اطلاعات مکانی و لایه های مورد نیاز جهت ورود به سامانه مکانی تحت وب تملک اراضی وزارت نیرو (سامان)
الزامات در شرح خدمات قراردادهای برداشت، GIS Ready و تحویل اطلاعات مکانی و توصیفی
 
نقشه راه استقرار و استفاده از اطلاعات مکانی در صنعت آب و فاضلاب
استاندارد پایگاه داده یکپارچه GIS صنعت آب و فاضلاب کشور (PDF)
استاندارد پایگاه داده یکپارچه GIS صنعت آب و فاضلاب کشور (GDB) - املاک
استاندارد پایگاه داده یکپارچه GIS صنعت آب و فاضلاب کشور (GDB) - آب
استاندارد پایگاه داده یکپارچه GIS صنعت آب و فاضلاب کشور (GDB) - فاضلاب
استاندارد پایگاه داده یکپارچه GIS صنعت آب و فاضلاب کشور (GDB) - طرح آب
استاندارد پایگاه داده یکپارچه GIS صنعت آب و فاضلاب کشور (GDB) - طرح فاضلاب
استاندارد پایگاه داده یکپارچه GIS صنعت آب و فاضلاب کشور (GDB) - طرح فاضلاب
استاندارد شرح خدمات برداشت اطلاعات و تهیه چون ساخت همراه با دستورالعمل روند نظارت، تحویل و صحت سنجی آب در پروژه های اجرایی صنعت آب و فاضلاب