سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳

عنوانتاریخ تصویب  
استاندارد پایگاه داده یکپارچه gis صنعت آب و فاضلاب کشور (GDB) - ازبیلت املاک
۱۴۰۳/۰۱/۱۴
استاندارد پایگاه داده یکپارچه gis صنعت آب و فاضلاب کشور (GDB) - ازبیلت فاضلاب
۱۴۰۳/۰۱/۱۴
استاندارد پایگاه داده یکپارچه gis صنعت آب و فاضلاب کشور (GDB) - ازبیلت آب
۱۴۰۳/۰۱/۱۴
استاندارد پایگاه داده یکپارچه GIS صنعت آب و فاضلاب (GDB) - طرح آب
استاندارد پایگاه داده یکپارچه GIS صنعت آب و فاضلاب (GDB) - طرح فاضلاب
الزامات در شرح خدمات قراردادهای برداشت، GIS Ready و تحویل اطلاعات مکانی و توصیفی
استاندارد شرح خدمات برداشت اطلاعات و تهیه چون ساخت همراه با دستورالعمل روند نظارت، تحویل و صحت سنجی آن در پروژه های اجرایی
دستورالعمل برداشت اطلاعات عوارض روستایی شرکتهای آب و فاضلاب
استاندارد برداشت اطلاعات مکانی و لایه های مورد نیاز جهت ورود به سامانه مکانی تحت وب تملک اراضی وزارت نیرو (سامان)
نقشه راه استقرار و استفاده از اطلاعات مکانی در صنعت آب و فاضلاب
استاندارد پایگاه داده یکپارچه GIS صنعت آب و فاضلاب کشور (PDF)