برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور با حضور شرکت های آبفا لرستان،ایلام و کرمانشاه به میزبانی شرکت آبفا خوزستان

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور با حضور شرکت های آبفا لرستان،ایلام و کرمانشاه به میزبانی شرکت آبفا خوزستان در تاسیسات تصفیه خانه آب ثامن الائمه شهرستان آبادان
پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور با حضور شرکت های آبفا لرستان،ایلام و کرمانشاه به میزبانی شرکت آبفا خوزستان در تاسیسات تصفیه خانه آب ثامن الائمه شهرستان آبادان
پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور با حضور شرکت های آبفا لرستان،ایلام و کرمانشاه به میزبانی شرکت آبفا خوزستان در تاسیسات تصفیه خانه آب ثامن الائمه شهرستان آبادان
پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور با حضور شرکت های آبفا لرستان،ایلام و کرمانشاه به میزبانی شرکت آبفا خوزستان در تاسیسات تصفیه خانه آب ثامن الائمه شهرستان آبادان
پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور با حضور شرکت های آبفا لرستان،ایلام و کرمانشاه به میزبانی شرکت آبفا خوزستان در تاسیسات تصفیه خانه آب ثامن الائمه شهرستان آبادان
پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور با حضور شرکت های آبفا لرستان،ایلام و کرمانشاه به میزبانی شرکت آبفا خوزستان در تاسیسات تصفیه خانه آب ثامن الائمه شهرستان آبادان
پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور با حضور شرکت های آبفا لرستان،ایلام و کرمانشاه به میزبانی شرکت آبفا خوزستان در تاسیسات تصفیه خانه آب ثامن الائمه شهرستان آبادان
پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور

برگزاری مانور تمرینی آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل جنوب غرب کشور با حضور شرکت های آبفا لرستان،ایلام و کرمانشاه به میزبانی شرکت آبفا خوزستان در تاسیسات تصفیه خانه آب ثامن الائمه شهرستان آبادان
پنج شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.