بسمه تعالی

رویداد های در حال انجام توسط گروه GIS شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

1- بررسی ازبیلت های رسیده از پروژه های تحویل موقت فاضلاب - اوراق مشارکت در شهرهای استان
2- بررسی اطلاعات رسیده از پروژه های تحویل موقت فاضلاب - عمرانی در شهرهای استان
3- بررسی ازبیلت های رسیده از پروژه های تحویل موقت آب - اوراق مشارکت در شهرهای استان
4- بررسی اطلاعات رسیده از پروژه های تحویل موقت آب - عمرانی در شهرهای استان
5- آموزش مقدماتی GIS کارشناسان فنی و امور مشترکین شهرستان ها
6- ارائه خدمات GPS برای کارشناسان فنی و امور مشترکین شهرستان ها
7- برگزاری جلسات کارشناسی با معاونت های بهره برداری، فنی و توسعه و مشترکین به منظور بررسی شناسنامه های عوارض
8- جمع آوری داده های پایه از ادارات و سازمان های استان خوزستان
9- جمع آوری اطلاعات عوارض آب و فاضلاب با همکاری کارشناسان شهرستان
10- صحت سنجی اطلاعات جمع آوری شده از شهرستان ها با همکاری کارشناسان شهرستان ها
11- بررسی طرح های عمرانی به منظور جانمایی صحیح و اولویت آب و فاضلاب
12- تهیه ژئودیتابیس در Arc GIS از عوارض آب و فاضلاب با فرمت مصوب آب و فاضلاب کشور
13- بررسی و ویرایش اطلاعات موجود در معاونت های بهره برداری و فنی و توسعه به منظور ورود به GIS