فرمهای مربوط به بخش آب

عنوانتاریخ تصویب  
مخازن
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
لوله شبکه توزیع
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
لوله خطوط انتقال
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
کانال آب خام-جاده-مخازن
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
شیرها
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
شیر کنترل اتوماتیک
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
شیر قطع و وصل مشترکین (محفظه)
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
شیر قطع و وصل کشویی-شیر پروانه ای
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
شیر تخلیه آب
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
شیر آتش نشانی
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
سیفون آب
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
حوضچه فاضلاب
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
حوضچه شیرآلات و شیرخانه
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
چاه
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
تصفیه خانه آب
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
پمپ
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
ایستگاه پمپاژ آب
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
اتصالات
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
آبگیر
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]

فرمهای مربوط به بخش فاضلاب

عنوانتاریخ تصویب  
منهول
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
مشخصات ایستگاه پمپاژ
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
کانال سنتی جمع آوری فاضلاب
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
فرم و بانک خطوط انتقال فاضلاب تحت فشار93
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
خط انتقال فاضلاب
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
تصفیه خانه فاضلاب
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]
اتصلات فاضلاب
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ]